Organizing Committee

General Chair

Wentao Zhang
Guilin University of Electronic Technology

General Co-Chairs

Yan Zhang
University Of Oslo

Haiou Li
Guilin University of Electronic Technology

Yun Lin
Harbin Engineering University

Jinbo Xiong
Fujian Normal University

Yongdong Wu
Jinan University

Technical Program Committee Chairs

Junyi Wang
Guilin University of Electronic Technology

Ximeng Liu
Fuzhou University

Wenjun Xu
Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Jianhua Tang
South China University of Technology, China

Liang Kou
HangZhou DianZi University

Web Chairs

Jian Wang
Fudan University

Lin Zheng
Guilin University of Electronic Technology

Yu Han
Harbin Engineering University

Publicity and Social Media Chairs

Xiaofang Deng
Guilin University of Electronic Technology

Hang Jiang
Harbin Engineering University

Youliang Tian
Guizhou University

Li Lin
Fujian Normal University

Workshops Chairs

Zepeng Li
Shandong University

Liang Zhao
Shenyang Aerospace University

Pengfei Jiao
Hangzhou Dianzi University

Sponsorship & Exhibits Chairs

Zou Zhou
Guilin University of Electronic Technology

Zhiquan Liu
Jinan University

Publication Chairs

Hongbing Qiu
Guilin University of Electronic Technology

Shuai Liu
Hunan Normal University

Shanshuo Ding
HangZhou DianZi University

Hui Wang
HangZhou DianZi University

Ruihong Huang
Fujian Normal University

Local Chairs

Liyan Luo
Guilin University of Electronic Technology

Bin Yang
HangZhou DianZi University

Yanlong Li
Guilin University of Electronic Technology