Organizing Committee

Honorary chair

Pengzhao Liu
Qingdao Association For Science and Technology

General Chairs

Shaoen Wu
Ball State University

Guozhu Liu
Qingdao Univ Sci&Tech

Technical Program Committee Chairs

Qing Yang
University of North Texas

Wenjia Li
NNY Institute of Technology

Danda Rawat
Howard University

Jun Wu
Tongji University

Local Chair

Jingjing Wang
Qingdao Univ Sci&Tech

Web Chair

Weidong Wang
University of Electronic Science and Technology of China

Publicity and Social Media Chair

Liang Zhou
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Guangchi Liu
Stratifyd Inc., USA

Workshops Chair

Lei Chen
Georgia Southern University

Workshop Co-Chairs

Shui Yu
Deakin University

Nhien-An Le-Khac
University College Dublin

Sponsorship & Exhibits Chair

Xiuyan Sheng
Ocean University of China

Publications Chair

Weidong Wang
University of Electronic Science and Technology of China

Panels Chairs

Haixia Zhang
Shandong University

Dalei Wu
University of Tennessee at Chattanooga